Socket Cavotec, Connector Cavotec PC2-RX01-0350/XX, phích cắm, ổ cắm cavotec

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối của hãng Cavotec các sản phẩm sau:

Các cảng và khu vực hàng hải là trung tâm kinh doanh của Cavotec – như nó đã được hơn bốn mươi năm. Tập trung của chúng tôi về an toàn, độ tin cậy và môi trường đã nhìn thấy chúng tôi phát triển thành một đối tác được tôn trọng cho các nhà khai thác trên toàn thế giới.

Inv.plug: Plug: Inv.Plug:
Plug: Male Pins Female Contacts Male Pins Female Contacts
Product Code Product Code Product Code Product code
PC4-SS04-0350 PC4-TS04-0350 PC2-SX01-0350/XX PC2-TX01-0350/XX
PC4-SS04-0500 PC4-TS04-0500 PC2-SX01-0500/XX PC2-TX01-0500/XX
PC4-SS04-0700* PC4-TS04-0700* PC2-SX01-0700/XX PC2-TX01-0700/XX
PC4-SS05-0250 PC4-TS05-0250 PC2-SX01-0950/XX PC2-TX01-0950/XX
PC4-SS05-0350 PC4-TS05-0350 PC2-SX01-1200/XX PC2-TX01-1200/XX
PC4-SS05-0500 PC4-TS05-0500 PC2-SX01-1500/XX * PC2-TX01-1500/XX *
PC4-SS05-0700* PC4-TS05-0700* PC2-SX01-1850/XX * PC2-TX01-1850/XX *
Inv.plug: PC2-SX01-2400/XX * PC2-TX01-2400/XX *
Plug: Male Pins Female Contacts PC2-SX01-3000/XX * PC2-TX01-3000/XX *
Product Code Product Code PC2-SX03-S350/XX PC2-TX03-S350/XX
PC4-SS04-0350B PC4-TS04-0350B PC2-SX03-0500/XX * PC2-TX03-0500/XX *
PC4-SS04-0500B PC4-TS04-0500B PC2-SX03-0700/XX PC2-TX03-0700/XX
PC4-SS04-0700B* PC4-TS04-0700B* PC2-SX04-0250/XX PC2-TX04-0250/XX
PC4-SS05-0250B PC4-TS05-0250B PC2-SX04-0350/XX PC2-TX04-0350/XX
PC4-SS05-0350B PC4-TS05-0350B PC2-SX04-0500/XX * PC2-TX04-0500/XX *
PC4-SS05-0500B PC4-TS05-0500B PC2-SX05-0250/XX PC2-TX05-0250/XX
PC4-SS05-0700B* PC4-TS05-0700B* PC2-SX05-0350/XX PC2-TX05-0350/XX
Connector: Inv.connector: PC2-SX05-0500/XX * PC2-TX05-0500/XX *
Female Contacts Male Pins Connector: Inv.Connector:
Product Code Product Code Female Contacts Male Pins
PC4-RS04-0350 PC4-PS04-0350 Product Code Product Code
PC4-RS04-0500 PC4-PS04-0500 PC2-RX01-0350/XX PC2-PX01-0350/XX
PC4-RS04-0700* PC4-PS04-0700* PC2-RX01-0500/XX PC2-PX01-0500/XX
PC4-RS05-0250 PC4-PS05-0250 PC2-RX01-0700/XX PC2-PX01-0700/XX
PC4-RS05-0350 PC4-PS05-0350 PC2-RX01-0950/XX PC2-PX01-0950/XX
PC4-RS05-0500 PC4-PS05-0500 PC2-RX01-1200/XX PC2-PX01-1200/XX
PC4-RS05-0700* PC4-PS05-0700* PC2-RX01-1500/XX * PC2-PX01-1500/XX *
Socket: Inv.socket: PC2-RX01-1850/XX * PC2-PX01-1850/XX *
Female Contacts Male Pins PC2-RX01-2400/XX * PC2-PX01-2400/XX *
Product Code Product Code PC2-RX01-3000/XX * PC2-PX01-3000/XX *
PC4-VS04-0350 PC4-WS04-0350 PC2-RX03-0350/XX PC2-PX03-0350/XX
PC4-VS04-0500 PC4-WS04-0500 PC2-RX03-0500/XX * PC2-PX03-0500/XX *
PC4-VS04-0700* PC4-WS04-0700* PC2-RX03-0700/XX PC2-PX03-0700/XX
PC4-VS05-0250 PC4-WS05-0250 PC2-RX04-0250/XX PC2-PX04-0250/XX
PC4-VS05-0350 PC4-WS05-0350 PC2-RX04-0350/XX PC2-PX04-0350/XX
PC4-VS05-0500 PC4-WS05-0500 PC2-RX04-0500/XX * PC2-PX04-0500/XX *
PC4-VS05-0700* PC4-WS05-0700* PC2-RX05-0250/XX PC2-PX05-0250/XX
Socket: Inv. Socket: PC2-RX05-0350/XX PC2-PX05-0350/XX
Female Contacts Male Pins PC2-RX05-0500/XX * PC2-PX05-0500/XX *
Product Code Product Code Socket: Inv. Socket:
PC2-VX01-0350R PC2-WX01-0350R Female Contacts Male Pins
PC2-VX01-0500R PC2-WX01-0500R Product Code Product Code
PC2-VX01-0700R PC2-WX01-0700R PC2-VX01-0350 PC2-WX01-0350
PC2-VX01-0950R PC2-WX01-0950R PC2-VX01-0500 PC2-WX01-0500
PC2-VX01-1200R PC2-WX01-1200R PC2-VX01-0700 PC2-WX01-0700
PC2-VX01-1500R * PC2-WX01-1500R * PC2-VX01-0950 PC2-WX01-0950
PC2-VX01-1850R * PC2-WX01-1850R * PC2-VX01-1200 PC2-WX01-1200
PC2-VX01-2400R * PC2-WX01-2400R * PC2-VX01-1500 * PC2-WX01-1500 *
PC2-VX01-3000R * PC2-WX01-3000R * PC2-VX01-1850 * PC2-WX01-1850 *
PC2-VX03-0350R PC2-WX03-0350R PC2-VX01-2400 * PC2-WX01-2400 *
PC2-VX03-0500R * PC2-WX03-0500R * PC2-VX01-3000 * PC2-WX01-3000 *
PC2-VX03-0700R PC2-WX03-0700R PC2-VX03-0350 PC2-WX03-0350
PC2-VX04-0250R PC2-WX04-0250R PC2-VX03-0500 PC2-WX03-0500
PC2-VX04-0350R PC2-WX04-0350R PC2-VX03-0700 * PC2-WX03-0700 *
PC2-VX04-0500R * PC2-WX04-0500R * PC2-VX04-0250 PC2-WX04-0250
PC2-VX05-0250R PC2-WX05-0250R PC2-VX04-0350 PC2-WX04-0350
PC2-VX05-0350R PC2-WX05-0350R PC2-VX04-0500 * PC2-WX04-0500 *
PC2-VX05-0500R PC2-WX05-0500R PC2-VX05-0250 PC2-WX05-0250
Socket: Inv. Socket: PC2-VX05-0350 PC2-WX05-0350
Female Contacts Male Pins PC2-VX05-0500 * PC2-WX05-0500 *
Product Code Product Code Socket: Inv. Socket:
PC2-VL01-0350 PC2-WL01-0350 Female Contacts Male Pins
PC2-VL01-0500 PC2-WL01-0500 Product Code Product Code
PC2-VL01-0700 PC2-WL01-0700 PC2-VL01-0350R PC2-WL01-0350R
PC2-VL01-0950 PC2-WL01-0950 PC2-VL01-0500R PC2-WL01-0500R
PC2-VL01-1200 PC2-WL01-1200 PC2-VL01-0700R PC2-WL01-0700R
PC2-VL01-1500* PC2-WL01-1500* PC2-VL01-0950R PC2-WL01-0950R
PC2-VL01-1850* PC2-WL01-1850* PC2-VL01-1200R PC2-WL01-1200R
PC2-VL01-2400* PC2-WL01-2400* PC2-VL01-1500R * PC2-WL01-1500R *
PC2-VL01-3000* PC2-WL01-3000* PC2-VL01-1850R * PC2-WL01-1850R *
PC2-VL03-0350 PC2-WL03-0350 PC2-VL01-2400R * PC2-WL01-2400R *
PC2-VL03-0500 PC2-WL03-0500 PC2-VL01-3000R * PC2-WL01-3000R *
PC2-VL03-0700 * PC2-WL03-0700 * PC2-VL03-0350R PC2-WL03-0350R
PC2-VL04-0250 PC2-WL04-0250 PC2-VL03-0500R * PC2-WL03-0500R *
PC2-VL04-0350 PC2-WL04-0350 PC2-VL03-0700R PC2-WL03-0700R
PC2-VL04-0500 * PC2-WL04-0500 * PC2-VL04-0250R PC2-WL04-0250R
PC2-VL05-0250 PC2-WL05-0250 PC2-VL04-0350R PC2-WL04-0350R
PC2-VL05-0350 PC2-WL05-0350 PC2-VL04-0500R * PC2-WL04-0500R *
PC2-VL05-0500 * PC2-WL05-0500 * PC2-VL05-0250R PC2-WL05-0250R
PC2-VL05-0350R PC2-WL05-0350R
PC2-VL05-0500R * PC2-WL05-0500R *
Advertisements

Cavotec PC2-EX-WB18-0040/XX , cáp kết nối nguồn động lực Cavotec

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm Cavotec sau:

Plug: Inv. Plug: Connector Inv. Connector:
Male Pins Female Contacts Female Contacts Male Pins
Product Code Product code Product Code Product Code
PC6-SX04-0950 PC6-TX04-0950 PC6-RX04-0950 PC6-PX04-0950
PC6-SX04-1200 PC6-TX04-1200 PC6-RX04-1200 PC6-PX04-1200
PC6-SX04-1500 PC6-TX04-1500 PC6-RX04-1500 PC6-PX04-1500
PC6-SX04-1850 PC6-TX04-1850 PC6-RX04-1850 PC6-PX04-1850
PC6-SX04-2400 PC6-TX04-2400 PC6-RX04-2400 PC6-PX04-2400
PC6-SX04-3000 PC6-TX04-3000 PC6-RX04-3000 PC6-PX04-3000
PC6-SX05-0950 PC6-TX05-0950 PC6-RX05-0950 PC6-PX05-0950
PC6-SX05-1200 PC6-TX05-1200 PC6-RX05-1200 PC6-PX05-1200
PC6-SX05-1500 PC6-TX05-1500 PC6-RX05-1500 PC6-PX05-1500
PC6-SX05-1850 PC6-TX05-1850 PC6-RX05-1850 PC6-PX05-1850
PC6-SX05-2400 PC6-TX05-2400 PC6-RX05-2400 PC6-PX05-2400
Socket: Inv. Socket: Plug: Inv.plug:
Female Contacts Male Pins Male Pins Female Contacts
Product Code Product code Product Code Product Code
PC6-VX04-0950 PC6-WX04-0950 PC2-EX-SB01-S100/XX PC2-EX-TB01-S100/XX
PC6-VX04-1200 PC6-WX04-1200 PC2-EX-SB01-0160/XX PC2-EX-TB01-0160/XX
PC6-VX04-1500 PC6-WX04-1500 PC2-EX-SB01-0250/XX PC2-EX-TB01-0250/XX
PC6-VX04-1850 PC6-WX04-1850 PC2-EX-SB01-0350/XX PC2-EX-TB01-0350/XX
PC6-VX04-2400 PC6-WX04-2400 PC2-EX-SB01-0500/XX PC2-EX-TB01-0500/XX
PC6-VX04-3000 PC6-WX04-3000 PC2-EX-SB01-0700/XX PC2-EX-TB01-0700/XX
PC6-VX05-0950 PC6-WX05-0950 PC2-EX-SB01-0950/XX PC2-EX-TB01-0950/XX
PC6-VX05-1200 PC6-WX05-1200 PC2-EX-SB01-0950/XX PC2-EX-TB01-0950/XX
PC6-VX05-1500 PC6-WX05-1500 PC2-EX-SB01-1200/XX PC2-EX-TB01-1200/XX
PC6-VX05-1850 PC6-WX05-1850 PC2-EX-SB01-1500/XX PC2-EX-TB01-1500/XX
PC6-VX05-2400 PC6-WX05-2400 PC2-EX-SB01-1850/XX PC2-EX-TB01-1850/XX
Socket: Inv.socket: PC2-EX-SB01-2400/XX PC2-EX-TB01-2400/XX
Female Contacts Male Pins PC2-EX-SB01-3000/XX PC2-EX-TB01-3000/XX
Product Code Product Code PC2-EX-SB04-0100/XX PC2-EX-TB04-0100/XX
PC2-EX-VB01-S100/XX PC2-EX-WB01-S100/XX PC2-EX-SB04-0160/XX PC2-EX-TB04-0160/XX
PC2-EX-VB01-0160/XX PC2-EX-WB01-0160/XX PC2-EX-SB04-0250/XX PC2-EX-TB04-0250/XX
PC2-EX-VB01-0250/XX PC2-EX-WB01-0250/XX PC2-EX-SB04-0350/XX PC2-EX-TB04-0350/XX
PC2-EX-VB01-0350/XX PC2-EX-WB01-0350/XX PC2-EX-SB04-0500/XX PC2-EX-TB04-0500/XX
PC2-EX-VB01-0500/XX PC2-EX-WB01-0500/XX PC2-EX-SB04-0701/XX PC2-EX-TB04-0701/XX
PC2-EX-VB01-0700/XX PC2-EX-WB01-0700/XX PC2-EX-SB05-0100/XX PC2-EX-TB05-0100/XX
PC2-EX-VB01-0950/XX PC2-EX-WB01-0950/XX PC2-EX-SB05-0160/XX PC2-EX-TB05-0160/XX
PC2-EX-VB01-0950/XX PC2-EX-WB01-0950/XX PC2-EX-SB05-0250/XX PC2-EX-TB05-0250/XX
PC2-EX-VB01-1200/XX PC2-EX-WB01-1200/XX PC2-EX-SB05-0350/XX PC2-EX-TB05-0350/XX
PC2-EX-VB01-1500/XX PC2-EX-WB01-1500/XX PC2-EX-SB05-0500/XX PC2-EX-TB05-0500/XX
PC2-EX-VB01-1850/XX PC2-EX-WB01-1850/XX PC2-EX-SB18-0015/XX PC2-EX-TB18-0015/XX
PC2-EX-VB01-2400/XX PC2-EX-WB01-2400/XX PC2-EX-SB18-0025/XX PC2-EX-TB18-0025/XX
PC2-EX-VB01-3000/XX PC2-EX-WB01-3000/XX PC2-EX-SB18-0040/XX PC2-EX-TB18-0040/XX
PC2-EX-VB04-0100/XX PC2-EX-WB04-0100/XX PC2-EX-SB25-0015/XX PC2-EX-TB25-0015/XX
PC2-EX-VB04-0160/XX PC2-EX-WB04-0160/XX PC2-EX-SB25-0025/XX PC2-EX-TB25-0025/XX
PC2-EX-VB04-0250/XX PC2-EX-WB04-0250/XX PC2-EX-VB05-0350/XX PC2-EX-WB05-0350/XX
PC2-EX-VB04-0350/XX PC2-EX-WB04-0350/XX PC2-EX-VB05-0500/XX PC2-EX-WB05-0500/XX
PC2-EX-VB04-0500/XX PC2-EX-WB04-0500/XX PC2-EX-VB18-0015/XX PC2-EX-WB18-0015/XX
PC2-EX-VB04-0701/XX PC2-EX-WB04-0701/XX PC2-EX-VB18-0025/XX PC2-EX-WB18-0025/XX
PC2-EX-VB05-0100/XX PC2-EX-WB05-0100/XX PC2-EX-VB18-0040/XX PC2-EX-WB18-0040/XX
PC2-EX-VB05-0160/XX PC2-EX-WB05-0160/XX PC2-EX-VB25-0015/XX PC2-EX-WB25-0015/XX
PC2-EX-VB05-0250/XX PC2-EX-WB05-0250/XX PC2-EX-VB25-0025/XX PC2-EX-WB25-0025/XX