Socket Cavotec, Connector Cavotec PC2-RX01-0350/XX, phích cắm, ổ cắm cavotec

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối của hãng Cavotec các sản phẩm sau:

Các cảng và khu vực hàng hải là trung tâm kinh doanh của Cavotec – như nó đã được hơn bốn mươi năm. Tập trung của chúng tôi về an toàn, độ tin cậy và môi trường đã nhìn thấy chúng tôi phát triển thành một đối tác được tôn trọng cho các nhà khai thác trên toàn thế giới.

Inv.plug: Plug: Inv.Plug:
Plug: Male Pins Female Contacts Male Pins Female Contacts
Product Code Product Code Product Code Product code
PC4-SS04-0350 PC4-TS04-0350 PC2-SX01-0350/XX PC2-TX01-0350/XX
PC4-SS04-0500 PC4-TS04-0500 PC2-SX01-0500/XX PC2-TX01-0500/XX
PC4-SS04-0700* PC4-TS04-0700* PC2-SX01-0700/XX PC2-TX01-0700/XX
PC4-SS05-0250 PC4-TS05-0250 PC2-SX01-0950/XX PC2-TX01-0950/XX
PC4-SS05-0350 PC4-TS05-0350 PC2-SX01-1200/XX PC2-TX01-1200/XX
PC4-SS05-0500 PC4-TS05-0500 PC2-SX01-1500/XX * PC2-TX01-1500/XX *
PC4-SS05-0700* PC4-TS05-0700* PC2-SX01-1850/XX * PC2-TX01-1850/XX *
Inv.plug: PC2-SX01-2400/XX * PC2-TX01-2400/XX *
Plug: Male Pins Female Contacts PC2-SX01-3000/XX * PC2-TX01-3000/XX *
Product Code Product Code PC2-SX03-S350/XX PC2-TX03-S350/XX
PC4-SS04-0350B PC4-TS04-0350B PC2-SX03-0500/XX * PC2-TX03-0500/XX *
PC4-SS04-0500B PC4-TS04-0500B PC2-SX03-0700/XX PC2-TX03-0700/XX
PC4-SS04-0700B* PC4-TS04-0700B* PC2-SX04-0250/XX PC2-TX04-0250/XX
PC4-SS05-0250B PC4-TS05-0250B PC2-SX04-0350/XX PC2-TX04-0350/XX
PC4-SS05-0350B PC4-TS05-0350B PC2-SX04-0500/XX * PC2-TX04-0500/XX *
PC4-SS05-0500B PC4-TS05-0500B PC2-SX05-0250/XX PC2-TX05-0250/XX
PC4-SS05-0700B* PC4-TS05-0700B* PC2-SX05-0350/XX PC2-TX05-0350/XX
Connector: Inv.connector: PC2-SX05-0500/XX * PC2-TX05-0500/XX *
Female Contacts Male Pins Connector: Inv.Connector:
Product Code Product Code Female Contacts Male Pins
PC4-RS04-0350 PC4-PS04-0350 Product Code Product Code
PC4-RS04-0500 PC4-PS04-0500 PC2-RX01-0350/XX PC2-PX01-0350/XX
PC4-RS04-0700* PC4-PS04-0700* PC2-RX01-0500/XX PC2-PX01-0500/XX
PC4-RS05-0250 PC4-PS05-0250 PC2-RX01-0700/XX PC2-PX01-0700/XX
PC4-RS05-0350 PC4-PS05-0350 PC2-RX01-0950/XX PC2-PX01-0950/XX
PC4-RS05-0500 PC4-PS05-0500 PC2-RX01-1200/XX PC2-PX01-1200/XX
PC4-RS05-0700* PC4-PS05-0700* PC2-RX01-1500/XX * PC2-PX01-1500/XX *
Socket: Inv.socket: PC2-RX01-1850/XX * PC2-PX01-1850/XX *
Female Contacts Male Pins PC2-RX01-2400/XX * PC2-PX01-2400/XX *
Product Code Product Code PC2-RX01-3000/XX * PC2-PX01-3000/XX *
PC4-VS04-0350 PC4-WS04-0350 PC2-RX03-0350/XX PC2-PX03-0350/XX
PC4-VS04-0500 PC4-WS04-0500 PC2-RX03-0500/XX * PC2-PX03-0500/XX *
PC4-VS04-0700* PC4-WS04-0700* PC2-RX03-0700/XX PC2-PX03-0700/XX
PC4-VS05-0250 PC4-WS05-0250 PC2-RX04-0250/XX PC2-PX04-0250/XX
PC4-VS05-0350 PC4-WS05-0350 PC2-RX04-0350/XX PC2-PX04-0350/XX
PC4-VS05-0500 PC4-WS05-0500 PC2-RX04-0500/XX * PC2-PX04-0500/XX *
PC4-VS05-0700* PC4-WS05-0700* PC2-RX05-0250/XX PC2-PX05-0250/XX
Socket: Inv. Socket: PC2-RX05-0350/XX PC2-PX05-0350/XX
Female Contacts Male Pins PC2-RX05-0500/XX * PC2-PX05-0500/XX *
Product Code Product Code Socket: Inv. Socket:
PC2-VX01-0350R PC2-WX01-0350R Female Contacts Male Pins
PC2-VX01-0500R PC2-WX01-0500R Product Code Product Code
PC2-VX01-0700R PC2-WX01-0700R PC2-VX01-0350 PC2-WX01-0350
PC2-VX01-0950R PC2-WX01-0950R PC2-VX01-0500 PC2-WX01-0500
PC2-VX01-1200R PC2-WX01-1200R PC2-VX01-0700 PC2-WX01-0700
PC2-VX01-1500R * PC2-WX01-1500R * PC2-VX01-0950 PC2-WX01-0950
PC2-VX01-1850R * PC2-WX01-1850R * PC2-VX01-1200 PC2-WX01-1200
PC2-VX01-2400R * PC2-WX01-2400R * PC2-VX01-1500 * PC2-WX01-1500 *
PC2-VX01-3000R * PC2-WX01-3000R * PC2-VX01-1850 * PC2-WX01-1850 *
PC2-VX03-0350R PC2-WX03-0350R PC2-VX01-2400 * PC2-WX01-2400 *
PC2-VX03-0500R * PC2-WX03-0500R * PC2-VX01-3000 * PC2-WX01-3000 *
PC2-VX03-0700R PC2-WX03-0700R PC2-VX03-0350 PC2-WX03-0350
PC2-VX04-0250R PC2-WX04-0250R PC2-VX03-0500 PC2-WX03-0500
PC2-VX04-0350R PC2-WX04-0350R PC2-VX03-0700 * PC2-WX03-0700 *
PC2-VX04-0500R * PC2-WX04-0500R * PC2-VX04-0250 PC2-WX04-0250
PC2-VX05-0250R PC2-WX05-0250R PC2-VX04-0350 PC2-WX04-0350
PC2-VX05-0350R PC2-WX05-0350R PC2-VX04-0500 * PC2-WX04-0500 *
PC2-VX05-0500R PC2-WX05-0500R PC2-VX05-0250 PC2-WX05-0250
Socket: Inv. Socket: PC2-VX05-0350 PC2-WX05-0350
Female Contacts Male Pins PC2-VX05-0500 * PC2-WX05-0500 *
Product Code Product Code Socket: Inv. Socket:
PC2-VL01-0350 PC2-WL01-0350 Female Contacts Male Pins
PC2-VL01-0500 PC2-WL01-0500 Product Code Product Code
PC2-VL01-0700 PC2-WL01-0700 PC2-VL01-0350R PC2-WL01-0350R
PC2-VL01-0950 PC2-WL01-0950 PC2-VL01-0500R PC2-WL01-0500R
PC2-VL01-1200 PC2-WL01-1200 PC2-VL01-0700R PC2-WL01-0700R
PC2-VL01-1500* PC2-WL01-1500* PC2-VL01-0950R PC2-WL01-0950R
PC2-VL01-1850* PC2-WL01-1850* PC2-VL01-1200R PC2-WL01-1200R
PC2-VL01-2400* PC2-WL01-2400* PC2-VL01-1500R * PC2-WL01-1500R *
PC2-VL01-3000* PC2-WL01-3000* PC2-VL01-1850R * PC2-WL01-1850R *
PC2-VL03-0350 PC2-WL03-0350 PC2-VL01-2400R * PC2-WL01-2400R *
PC2-VL03-0500 PC2-WL03-0500 PC2-VL01-3000R * PC2-WL01-3000R *
PC2-VL03-0700 * PC2-WL03-0700 * PC2-VL03-0350R PC2-WL03-0350R
PC2-VL04-0250 PC2-WL04-0250 PC2-VL03-0500R * PC2-WL03-0500R *
PC2-VL04-0350 PC2-WL04-0350 PC2-VL03-0700R PC2-WL03-0700R
PC2-VL04-0500 * PC2-WL04-0500 * PC2-VL04-0250R PC2-WL04-0250R
PC2-VL05-0250 PC2-WL05-0250 PC2-VL04-0350R PC2-WL04-0350R
PC2-VL05-0350 PC2-WL05-0350 PC2-VL04-0500R * PC2-WL04-0500R *
PC2-VL05-0500 * PC2-WL05-0500 * PC2-VL05-0250R PC2-WL05-0250R
PC2-VL05-0350R PC2-WL05-0350R
PC2-VL05-0500R * PC2-WL05-0500R *
Advertisements

Cavotec PC2-EX-WB18-0040/XX , cáp kết nối nguồn động lực Cavotec

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm Cavotec sau:

Plug: Inv. Plug: Connector Inv. Connector:
Male Pins Female Contacts Female Contacts Male Pins
Product Code Product code Product Code Product Code
PC6-SX04-0950 PC6-TX04-0950 PC6-RX04-0950 PC6-PX04-0950
PC6-SX04-1200 PC6-TX04-1200 PC6-RX04-1200 PC6-PX04-1200
PC6-SX04-1500 PC6-TX04-1500 PC6-RX04-1500 PC6-PX04-1500
PC6-SX04-1850 PC6-TX04-1850 PC6-RX04-1850 PC6-PX04-1850
PC6-SX04-2400 PC6-TX04-2400 PC6-RX04-2400 PC6-PX04-2400
PC6-SX04-3000 PC6-TX04-3000 PC6-RX04-3000 PC6-PX04-3000
PC6-SX05-0950 PC6-TX05-0950 PC6-RX05-0950 PC6-PX05-0950
PC6-SX05-1200 PC6-TX05-1200 PC6-RX05-1200 PC6-PX05-1200
PC6-SX05-1500 PC6-TX05-1500 PC6-RX05-1500 PC6-PX05-1500
PC6-SX05-1850 PC6-TX05-1850 PC6-RX05-1850 PC6-PX05-1850
PC6-SX05-2400 PC6-TX05-2400 PC6-RX05-2400 PC6-PX05-2400
Socket: Inv. Socket: Plug: Inv.plug:
Female Contacts Male Pins Male Pins Female Contacts
Product Code Product code Product Code Product Code
PC6-VX04-0950 PC6-WX04-0950 PC2-EX-SB01-S100/XX PC2-EX-TB01-S100/XX
PC6-VX04-1200 PC6-WX04-1200 PC2-EX-SB01-0160/XX PC2-EX-TB01-0160/XX
PC6-VX04-1500 PC6-WX04-1500 PC2-EX-SB01-0250/XX PC2-EX-TB01-0250/XX
PC6-VX04-1850 PC6-WX04-1850 PC2-EX-SB01-0350/XX PC2-EX-TB01-0350/XX
PC6-VX04-2400 PC6-WX04-2400 PC2-EX-SB01-0500/XX PC2-EX-TB01-0500/XX
PC6-VX04-3000 PC6-WX04-3000 PC2-EX-SB01-0700/XX PC2-EX-TB01-0700/XX
PC6-VX05-0950 PC6-WX05-0950 PC2-EX-SB01-0950/XX PC2-EX-TB01-0950/XX
PC6-VX05-1200 PC6-WX05-1200 PC2-EX-SB01-0950/XX PC2-EX-TB01-0950/XX
PC6-VX05-1500 PC6-WX05-1500 PC2-EX-SB01-1200/XX PC2-EX-TB01-1200/XX
PC6-VX05-1850 PC6-WX05-1850 PC2-EX-SB01-1500/XX PC2-EX-TB01-1500/XX
PC6-VX05-2400 PC6-WX05-2400 PC2-EX-SB01-1850/XX PC2-EX-TB01-1850/XX
Socket: Inv.socket: PC2-EX-SB01-2400/XX PC2-EX-TB01-2400/XX
Female Contacts Male Pins PC2-EX-SB01-3000/XX PC2-EX-TB01-3000/XX
Product Code Product Code PC2-EX-SB04-0100/XX PC2-EX-TB04-0100/XX
PC2-EX-VB01-S100/XX PC2-EX-WB01-S100/XX PC2-EX-SB04-0160/XX PC2-EX-TB04-0160/XX
PC2-EX-VB01-0160/XX PC2-EX-WB01-0160/XX PC2-EX-SB04-0250/XX PC2-EX-TB04-0250/XX
PC2-EX-VB01-0250/XX PC2-EX-WB01-0250/XX PC2-EX-SB04-0350/XX PC2-EX-TB04-0350/XX
PC2-EX-VB01-0350/XX PC2-EX-WB01-0350/XX PC2-EX-SB04-0500/XX PC2-EX-TB04-0500/XX
PC2-EX-VB01-0500/XX PC2-EX-WB01-0500/XX PC2-EX-SB04-0701/XX PC2-EX-TB04-0701/XX
PC2-EX-VB01-0700/XX PC2-EX-WB01-0700/XX PC2-EX-SB05-0100/XX PC2-EX-TB05-0100/XX
PC2-EX-VB01-0950/XX PC2-EX-WB01-0950/XX PC2-EX-SB05-0160/XX PC2-EX-TB05-0160/XX
PC2-EX-VB01-0950/XX PC2-EX-WB01-0950/XX PC2-EX-SB05-0250/XX PC2-EX-TB05-0250/XX
PC2-EX-VB01-1200/XX PC2-EX-WB01-1200/XX PC2-EX-SB05-0350/XX PC2-EX-TB05-0350/XX
PC2-EX-VB01-1500/XX PC2-EX-WB01-1500/XX PC2-EX-SB05-0500/XX PC2-EX-TB05-0500/XX
PC2-EX-VB01-1850/XX PC2-EX-WB01-1850/XX PC2-EX-SB18-0015/XX PC2-EX-TB18-0015/XX
PC2-EX-VB01-2400/XX PC2-EX-WB01-2400/XX PC2-EX-SB18-0025/XX PC2-EX-TB18-0025/XX
PC2-EX-VB01-3000/XX PC2-EX-WB01-3000/XX PC2-EX-SB18-0040/XX PC2-EX-TB18-0040/XX
PC2-EX-VB04-0100/XX PC2-EX-WB04-0100/XX PC2-EX-SB25-0015/XX PC2-EX-TB25-0015/XX
PC2-EX-VB04-0160/XX PC2-EX-WB04-0160/XX PC2-EX-SB25-0025/XX PC2-EX-TB25-0025/XX
PC2-EX-VB04-0250/XX PC2-EX-WB04-0250/XX PC2-EX-VB05-0350/XX PC2-EX-WB05-0350/XX
PC2-EX-VB04-0350/XX PC2-EX-WB04-0350/XX PC2-EX-VB05-0500/XX PC2-EX-WB05-0500/XX
PC2-EX-VB04-0500/XX PC2-EX-WB04-0500/XX PC2-EX-VB18-0015/XX PC2-EX-WB18-0015/XX
PC2-EX-VB04-0701/XX PC2-EX-WB04-0701/XX PC2-EX-VB18-0025/XX PC2-EX-WB18-0025/XX
PC2-EX-VB05-0100/XX PC2-EX-WB05-0100/XX PC2-EX-VB18-0040/XX PC2-EX-WB18-0040/XX
PC2-EX-VB05-0160/XX PC2-EX-WB05-0160/XX PC2-EX-VB25-0015/XX PC2-EX-WB25-0015/XX
PC2-EX-VB05-0250/XX PC2-EX-WB05-0250/XX PC2-EX-VB25-0025/XX PC2-EX-WB25-0025/XX

Cavotec thiết bị cảng biển, cảng hàng không Cavotec vietnam, đại lý ansvietnam.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối của hãng Cavotec các sản phẩm sau:

Cavotec đã phát triển một loạt các kết nối cung cấp điện điện áp thấp và trung bình cho các ngành công nghiệp khai thác mỏ và đường hầm. Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ của các ngành, kết nối điện của chúng tôi đang trong hành động trên mặt đất và sâu dưới đất tại các địa điểm trên toàn thế giới.

Plug: Male Pins Inv.Plug: Connector: Connector:
Product Code Female Contacts Female ContacTX Male Pins
PC5-SS04-0700 Product Code Product Code Product Code
PC5-SS04-0950 PC5-TS04-0700 PC5-SX04-K0500 PC5-TX04-K0500
PC5-SS04-1500* PC5-TS04-0950 PC5-SX04-K0700 PC5-TX04-K0700
PC5-SS04-1850* PC5-TS04-1500* PC5-SX04-K0950 PC5-TX04-K0950
PC5-SS05-0700 PC5-TS04-1850* PC5-SX04-K1500 PC5-TX04-K1500
PC5-SS05-0950 PC5-TS05-0700 PC5-SX04-K1850 PC5-TX04-K1850
PC5-SS05-1500* PC5-TS05-0950 PC5-SX04-K05003 PC5-TX04-K05003
PC5-SS05-1850* PC5-TS05-1500* PC5-SX04-K07003 PC5-TX04-K07003
PC5-TS05-1850* PC5-SX04-K09503 PC5-TX04-K09503
Inv.Plug: PC5-SX04-K15003 PC5-TX04-K15003
Plug: Male Pins Female Contacts PC5-SX04-K18503 PC5-TX04-K18503
Product Code Product Code Connector: Connector:
PC5-SS04-0700B PC5-TS04-0700B Female Contacts Male Pins
PC5-SS04-0950B PC5-TS04-0950B Product Code Product Code
PC5-SS04-1500B* PC5-TS04-1500B* PC5-RX04-K0500RD PC5-PX04-K0500RD
PC5-SS04-1850B* PC5-TS04-1850B* PC5-RX04-K0700RD PC5-PX04-K0700RD
PC5-SS05-0700B PC5-TS05-0700B PC5-RX04-K0950RD PC5-PX04-K0950RD
PC5-SS05-0950B PC5-TS05-0950B PC5-RX04-K1500RD PC5-PX04-K1500RD
PC5-SS05-1500B* PC5-TS05-1500B* PC5-RX04-K1850RD PC5-PX04-K1850RD
PC5-SS05-1850B* PC5-TS05-1850B* PC5-RX04-K05003RD PC5-PX04-K05003RD
PC5-RX04-K07003RD PC5-PX04-K07003RD
Connector: Inv.Connector: PC5-RX04-K09503RD PC5-PX04-K09503RD
Female Contacts Male Pins PC5-RX04-K15003RD PC5-PX04-K15003RD
Product Code Product Code PC5-RX04-K18503RD PC5-PX04-K18503RD
PC5-RS04-0700 PC5-PS04-0700 Connector: Connector:
PC5-RS04-0950 PC5-PS04-0950 Female Contacts Male Pins
PC5-RS04-1500* PC5-PS04-1500* Product Code Product Code
PC5-RS04-1850* PC5-PS04-1850* PC5-VX04-K0500 PC5-WX04-K0500
PC5-RS05-0700 PC5-PS05-0700 PC5-VX04-K0700 PC5-WX04-K0700
PC5-RS05-0950 PC5-PS05-0950 PC5-VX04-K0950 PC5-WX04-K0950
PC5-RS05-1500* PC5-PS05-1500* PC5-VX04-K1500 PC5-WX04-K1500
PC5-RS05-1850* PC5-PS05-1850* PC5-VX04-K1850 PC5-WX04-K1850
Socket: Inv.Socket: PC5-VX04-K05003 PC5-WX04-K05003
Female Contacts Male Pins PC5-VX04-K07003 PC5-WX04-K07003
Product Code Product Code PC5-VX04-K09503 PC5-WX04-K09503
PC5-VS04-0700 PC5-WS04-0700 PC5-VX04-K15003 PC5-WX04-K15003
PC5-VS04-0950 PC5-WS04-0950 PC5-VX04-K18503 PC5-WX04-K18503
PC5-VS04-1500* PC5-WS04-1500*
PC5-VS04-1850* PC5-WS04-1850*
PC5-VS05-0700 PC5-WS05-0700
PC5-VS05-0950 PC5-WS05-0950
PC5-VS05-1500* PC5-WS05-1500*
PC5-VS05-1850* PC5-WS05-1850*

PC5-TS04-K1850 Cavotec vietnam, ANSvietnam đại lý Cavotec

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm Cavotec sau:

Thiết bị kết nối nguồn điện, zắc kết nối, phích kết nối Cavotec

Connector: Female Plug Male Pins Inv. plug
Contacts Product Connector: Male Pin Product Code Femal Contact
Code Product Code PC2-SX18-0015 Product Code
PC5-SS04-K0500 PC5-TS04-K0500 PC2-SX18-0025 PC2-TX18-0015
PC5-SS04-K0700 PC5-TS04-K0700 PC2-SX18-0040 PC2-TX18-0025
PC5-SS04-K0950 PC5-TS04-K0950 PC2-SX25-0015 PC2-TX18-0040
PC5-SS04-K1500 PC5-TS04-K1500 PC2-SX25-0025 PC2-TX25-0015
PC5-SS04-K1850 PC5-TS04-K1850 PC2-SX25-0040 PC2-TX25-0025
PC5-SS04-K05003 PC5-TS04-K05003 PC4-SX24-0015R PC2-TX25-0040
PC5-SS04-K07003 PC5-TS04-K07003 PC4-SX24-0025R PC4-TX24-0015R
PC5-SS04-K09503 PC5-TS04-K09503 PC4-SX24-0040R PC4-TX24-0025R
PC5-SS04-K15003 PC5-TS04-K15003 PC4-SX30-0015R PC4-TX24-0040R
PC5-SS04-K18503 PC5-TS04-K18503 PC4-SX30-00250R PC4-TX30-0015R
Connector: Female PC4-SX30-0040R PC4-TX30-0025R
Contacts Product Connector: Male Pins PC4-SX37-0015R PC4-TX30-0040R
Code Product Code PC4-SX37-0025R PC4-TX37-0015R
PC5-RS04-K0500 PC5-PS04-K0500 PC4-SX37-0040R PC4-TX37-0025R
PC5-RS04-K0700 PC5-PS04-K0700 PC5-SX50-0015R PC4-TX37-0040R
PC5-RS04-K0950 PC5-PS04-K0950 PC5-SX50-0025R PC5-TX50-0015R
PC5-RS04-K1500 PC5-PS04-K1500 PC5-SX50-0040R PC5-TX50-0025R
PC5-RS04-K1850 PC5-PS04-K1850 PC5-TX50-0040R
PC5-RS04-K05003 PC5-PS04-K05003 Inv. plug
PC5-RS04-K07003 PC5-PS04-K07003 Plug Male Pins Femal Contact
PC5-RS04-K09503 PC5-PS04-K09503 Product Code Product Code
PC5-RS04-K15003 PC5-PS04-K15003 PC4-SX24-0015 PC4-TX24-0015
PC5-RS04-K18503 PC5-PS04-K18503 PC4-SX24-0025 PC4-TX24-0025
Connector: Female PC4-SX24-0040 PC4-TX24-0040
Contacts Product Connector: Male Pins PC4-SX30-0015 PC4-TX30-0015
Code Product Code PC4-SX30-0025 PC4-TX30-0025
PC5-VS04-K0500 PC5-WS04-K0500 PC4-SX30-0040 PC4-TX30-0040
PC5-VS04-K0700 PC5-WS04-K0700 PC4-SX37-0015 PC4-TX37-0015
PC5-VS04-K0950 PC5-WS04-K0950 PC4-SX37-0025 PC4-TX37-0025
PC5-VS04-K1500 PC5-WS04-K1500 PC4-SX37-0040 PC4-TX37-0040
PC5-VS04-K1850 PC5-WS04-K1850 PC5-SX50-0015 PC5-TX50-0015
PC5-VS04-K05003 PC5-WS04-K05003 PC5-SX50-0025 PC5-TX50-0025
PC5-VS04-K07003 PC5-WS04-K07003 PC5-SX50-0040 PC5-TX50-0040
PC5-VS04-K09503 PC5-WS04-K09503
PC5-VS04-K15003 PC5-WS04-K15003
PC5-VS04-K18503 PC5-WS04-K18503
Inv.Conenctor: Socket Inv. socket
Connector:Female Male Pin Female Contact Male pin
Product Code Product code Product Code Product Code
PC2-RX18-0015 PC2-PX18-0015 PC2-VX18-0015** PC2-WX18-0015**
PC2-RX18-0025 PC2-PX18-0025 PC2-VX18-0025** PC2-WX18-0025**
PC2-RX18-0040 PC2-PX18-0040 PC2-VX18-0040** PC2-WX18-0040**
PC2-RX25-0015 PC2-PX25-0015 PC2-VX18-0015R*** PC2-WX18-0015R***
PC2-RX25-0025 PC2-PX25-0025 PC2-VX18-0025R*** PC2-WX18-0025R***
PC2-RX25-0040 PC2-PX25-0040 PC2-VX18-0040R*** PC2-WX18-0040R***
PC4-RX24-0015 PC4-PX24-0015 PC2-VX25-0015** PC2-WX25-0015**
PC4-RX24-0025 PC4-PX24-0025 PC2-VX25-0025** PC2-WX25-0025**
PC4-RX24-0040 PC4-PX24-0040 PC2-VX25-0040** PC2-WX25-0040**
PC4-RX30-0015 PC4-PX30-0015 PC2-VX25-0015R*** PC2-WX25-0015R***
PC4-RX30-0025 PC4-PX30-0025 PC2-VX25-0025R*** PC2-WX25-0025R***
PC4-RX30-0040 PC4-PX30-0040 PC2-VX25-0040R*** PC2-WX25-0040R***
PC4-RX37-0015 PC4-PX37-0015 PC4-VX24-0015 PC4-WX24-0015
PC4-RX37-0025 PC4-PX37-0025 PC4-VX24-0025 PC4-WX24-0025
PC4-RX37-0040 PC4-PX37-0040 PC4-VX24-0040 PC4-WX24-0040
PC5-RX50-0015 PC5-PX50-0015 PC4-VX30-0015 PC4-WX30-0015
PC5-RX50-0025 PC5-PX50-0025 PC4-VX30-0025 PC4-WX30-0025
PC5-RX50-0040 PC5-PX50-0040 PC4-VX30-0040 PC4-WX30-0040
PC4-VX37-0015 PC4-WX37-0015
PC4-VX37-0025 PC4-WX37-0025
PC4-VX37-0040 PC4-WX37-0040
PC5-VX50-0015 PC5-WX50-0015
PC5-VX50-0025 PC5-WX50-0025
PC5-VX50-0040 PC5-WX50-0040